తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Monday, December 31, 2007

క్రొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

వచ్చింది మరో నూతన సంవత్సరము

మోసుకువస్తోంది కోటి ఆశలను

దృష్టిలో ఉంచుకో గతాన్ని

జీవించు వర్తమానము లోన

స్వప్నించు సుందర భవిష్యత్తును

వాతాపి గణపతింభజే

Get this widget Track details eSnips Social DNA

వాతాపి గణపతిం భజేహం

వారణాస్యం వరప్రదం శ్రీ

భూతాది సంసేవిత చరణం భూత భౌతిక ప్రపంచ భరణం

వీతరాగిణం వినత యోగినం (శ్రీ) విశ్వ కారణం విఘ్న వారణం (వాతాపి)

చరణంపురా కుంభ సంభవ మునివర ప్రపూజితం త్రికోణ మధ్య గతం మురారి ప్రముఖాద్యుపాసితం మూలాధార క్షేత్ర స్థితం పరాది చత్వారి వాగాత్మకం ప్రణవ స్వరూప వక్రతుండం నిరంతరం నిటిల చంద్ర ఖండంనిజ వామకర విధ్రుతేక్షుతండం కరాంభుజ పాశ బీజాపూరం కలుష విధూరం భూతాధారం హరాది గురుగుహ తోషిత బింబం హంసధ్వని భూషిత హేరంబం (వాతాపి)

వైష్ణవ జనతో ( మహాత్మా గాంధీ గారికి ఇష్టమైన గీతము )

Get this widget Track details eSnips Social DNA

త్యాగరాజ

ఎంత నేర్చిన ఎంత జూచినఎంత వారలైన కాంత దాసులే

సంతతంబు శ్రీకాంత స్వాంతసిద్ధాంతమైన మార్గ చింత లేనివా(రెంత)
పర హింస పర భామాన్య ధనపర మానవాపవాద
పర జీవనాదులకనృతమేభాషించెదరయ్య త్యాగరాజ నుత (ఎంత)

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు