తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Wednesday, February 29, 2012

నేడే నా పుట్టినరోజు


ఈరోజు మీ సురేష్ బాబు పుట్టినరోజు. ఆశీర్వదించండి.

Tuesday, February 21, 2012

అమెరికన్లు భారతీయుడికి ఇచ్చిన గౌరవం


చికాగోలో స్వామివివేకానందుని పేర ఉన్న మార్గముMonday, February 13, 2012

హనుమాన్ చాలీసా

శ్రీ గురుచరణ సరోజరజ,నిజమనముకుర సుధార
బరణౌ
రఘువర విమల యశ,జోదాయక ఫలచార

బుద్దిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార
బలబుధ్ధి విద్యాదేహు మోహి హరహు కలేశ్ వికార

1.
జయహనుమాన జ్ఞాన గుణసాగర జయకపీశ తిహులోక ఉజాగర
2.
రామదూత అతులిత బలధామ అంజనిపుత్ర పవన సుతనామ
3.
మహావీర విక్రమ బజరంగీ కుమతినివార సుమతికే సంగీ
4.
కంచన వరణ విరాజసువేశ కానన కుండల కుంచిత కేశా
5.
హాథ వజ్ర ఔద్వజా విరాజై కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై
6.
శంకర సువన కేసరీ నందన తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన
7.
విద్యావాన గుణి అతిచాతుర రామకాజ కరివేకో ఆతుర
8.
ప్రభుచరిత్ర సునివేకో రసియా రామలఖన సీతా మన బసియా
9.
సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిదిఖావ వికటరూప ధరి లంక జరావ
10.
భీమరూప ధరి అసుర సమ్హారే రామ చంద్రకే కాజ సవారే
11.
లాయ సజీవన లఖన జియాయే శ్రీ రఘువీర హరషి వురలాయే
12.
రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయి తుమ మమ ప్రియ భరత సమభాయి
13.
సహస వదన తుమ్హరో యశగావై అసకహి శ్రీపతి కంఠలగావై
14.
సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా నారద శారద సహిత అహీశా
15.
యమ కుభేర దిగపాల జహాతే కవికోవిద కహి సకై కహాతే
16.
తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా
17.
తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా లంకేశ్వర భయే సబ జగజానా
18.
యుగ సహస్ర యోజన పరభానూ లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ
19.
ప్రభుముద్రికా మేలిముఖ మాహీ జలధి లాంఘిగయే అచరజ నాహీ
20.
దుర్గమ కాజ జగతకే జేతే సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే
21.
రామ దు ఆరే తమ రఖవారే హోతన ఆజ్ఞా బిను పైసారే
22.
సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా
23.
ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై తీనోం లోక హాంకతే కాంపై
24.
భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై మహావీర జబనామ సునావై
25.
నాశై రోగ హరై సబ పీరా జపత నిరంతర హనుమత వీరా
26.
సంకట సే హనుమాన చుడావై మన క్రమ బచన ద్యాన జోలావై
27.
సబ పర రామ తపస్వీ రాజా తినకే కాజ సకల తుమ సాజా
28.
ఔర మనోరథ జోకోయిలావై అమిత జీవన ఫల పావై
29.
చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా హై ప్రసిద్ద జగత ఉజియారా
30.
సాధు సంతకే తుమ రఖవారే అసుర నికందన రామ దులారే
31.
అష్ట సిద్ది నవనిధి కే దాతా అస వర దీన జానకీ మాతా
32.
రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా సదా రహో రఘుపతికే దాసా
33.
తుమ్హరే భజన రామకో పావై జన్మ జన్మకే దుఖ బిసరావై
34.
అంతకాల రఘుపతి పురజాయీ జహా జన్మ హరిభక్త కహాయీ
35.
ఔర దేవతా చిత్తన ధరయీ హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ
36.
సంకట హరై మిటై సబవీరా జో సుమిరై హనుమత బలవీరా
37.
జైజైజై హనుమాన గోసాయీ కృపాకరో గురుదేవకీనాయీ
38.
జో శతబార పాఠకర జోయీ చూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ
39.
జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా హోయసిద్ది సాఖీ గౌరీసా
40.
తులసీదాస సదా హరిచేరా కీజైనాథ హృదయ మహడేరా

పవనతనయ సంకటహరన మంగళ మూరతి రూప
రామలఖన సీతాసహిత హృదయ బసహు సురభూప

రామాయ రామభద్రాయ రామ చంద్రాయ వేధసే

రఘు నాధాయ నాధాయ సీతాయః పతయే నమః!

Wednesday, February 1, 2012

నవ వ్యాకరణాలు అంటే ఏవి?


శ్రీమద్‌రామాయణంలో మొదటిసారి హనుమంతుడిని శ్రీరామ,లక్ష్మణులు కలుసుకొన్నప్పుడు శ్రీరాముడు లక్ష్మణునితో హనుమంతుని మాటతీరుని మెచ్చుకొంటూ హనుమను "నవ వ్యాకరణ"పండితుడని పొగుడుతాడు.

ఇంతకూ నవ వ్యాకరణాలు అంటే ఏవో చూద్దామా!

1.పాణినీయం
2.కలాపం
3.సుపద్మం
4.సారస్వతం
5.ప్రాతిశాఖ్యం (కుమార వ్యాకరణం)
6.ఐంద్రం
7.వ్యాఘ్రభౌతికం
8.శకటాయనం
9.శాకల్యం

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు